Hồ sơ năng lực của công ty TNHH MTV Kiểm Định Máy Xây Dựng Việt Nam

                     CÔNG TY TNHH MTV KIỂM ĐỊNH MÁY XÂY DỰNG VIỆT NAM   

                           Địa chỉ: 147/8C Lý Tế Xuyên, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

                             ĐT: 028. 66834220 - 0909712866   Số ĐKCN: CNATXD-18.0004

                      Web: www.kiemdinhmayxaydung.vn ; www.kiemdinhmaycongtrinh.com

 
 
 
 
 
 

             HỒ SƠ NĂNG LỰC

 
 
sơ đồ
 
 
 
TP.HCM - 2019
 
 

            MC LC

 

 

I. GII THIU CÔNG TY

II. CHC NĂNG NHIM V

III. NĂNG LC V  CON NGƯI

 1.     SƠ Đ T CHC

 2.     CHNG CH HÀNH NGHỀ

 IV. NĂNG LC V         THIT B

 1.  KIỂM ĐỊNH THIẾT B ÁP LỰC

 2.  KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY

 3.  KIỂM ĐỊNH THIẾT B NÂNG

 4.  KIỂM ĐỊNH THIẾT B ĐO LƯỜNG

 5.  MỘT SỐ HÌNH NH V THIT B

V. CÁC KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

 

I. GII THIU CÔNG TY

 Công Ty TNHH Kiểm Định Máy Xây Dựng Việt Nam tiền thân là Công ty TNHH Kỹ Thuật KD

MAX.Công Ty TNHH Kiểm Định Máy Xây Dựng Việt Nam tr s chính tại s 147/8C Lý Tế Xuyên,

  P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, Tp. HCM.

giấy chứng nhận kinh doanh
 
giấy chứng nhận kinh doanh
 
 
 
giấy phép kinh doanh
 
 
giấy chứng nhận kinh doanh

     II. CHC NĂNG NHIM V.

  1.     Thc hiện kiểm đnh và cấp giấy chng nhận v k thuật an toàn cho:

 a. Các máy móc, thiết bị, vật  yêu cu nghiêm ngặt v an toàn lao đng theo danh mc

  do B Lao động Thương binh và Xã hi ban hành.

 b. Các máy, thiết b, vt khác do các quan thm quyền ban hành.

 2.     Th nghim, thí nghim, hiệu chnh các thiết b công nghiệp, bao gồm:

thiết bđin, thiết b điện t, cơ khí, luyện kim, khai khoáng, hoá cht, dầu khí.

 3.     Thc hiện kim tra, kiểm đnh chất ng sản phm, hàng hoá và thiết

b công nghiệp theo quy đnh ca pháp luật.

 4.     Thc hiện dch v vn, quan trắc, đo kiểm, đánh giá, x và

chuyển giao công ngh v môi trưng công nghip.

 5.     Thc hiện kiểm toán, vn, chuyển giao các giải pháp tiết kiệm năng ợng.

 6.     Thc hiện các dch vụ: giám đnh k thuật đi với các máy, thiết b công nghip;

vn, thiết kế, chuyn giao công ngh đi với các y, thiết bị, vật yêu cầu

nghiêm ngặt v an toàn lao đng và các máy, thiết b, vt tư khác theo quy đnh.

 7.     Thc hiện các dch v k thuật an toàn công nghiệp như kim tra kim loại và

các vật liu khác bng các phương pháp không phá huỷ, kim tra an toàn điện,

từ trưng, chống sét, thiết b đin, thiết b đo áp suất, thiết b báo cháy và

các lĩnh vc công nghip khác.

 8.     Tổ chức hun luyn, bi dưng kiến thức v k thut an toàn đi vi các y,

thiết b có yêu cầu nghiêm ngặt v an toàn lao động và an toàn đặc thù cho ngưi lao đng;

Bi dưng, sát hch th hàn áp lc theo yêu cầu các doanh nghiệp.

 9. Thc hiện hợp tác quc tế trong nh vực kim đnh công nghiệp theo quy đnh

ca pháp luật.

 10. Quản tổ chức, biên chế, tài sản đưc giao theo quy đnh ca pháp luật

III. NĂNG LỰC VỀ CON NGƯỜI:

1.  SƠ Đ T CHC:

 -GIÁM ĐỐC

-PHÓ GIÁM ĐỐC

+phòng kiểm định thí ngiệm nâng

+Phòng kiểm định thí nghiệm áp lực

+Phòng kiểm tra không phá hủy

+Phong hành chính

2. CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

 

 

 

 

 giấy phép kinh doanh

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
IV. NĂNG LC V THIT B
1.  KIM ĐNH THIT B ÁP LC

 
 

 

TT

 

N THIT B

 

KÝ HIU

 

THÔNG S

KT

 

ĐƠN V

 

S

LƯNG

1

Bơm tạo áp bằng thuỷ lc

-

0 600 bar

Chiếc

1

2

Bơm áp lc

Nhật

0 35 bar

Chiếc

1

3

Bơm tạo áp bằng tay

Nhật

 

T-50 K-P

0 50 bar

Chiếc

1

 

4

Máy siêu âm chiều dày kim loại

Mỹ- DX-1

 

Chiếc

1

 

5

Máy siêu âm chiều dày kim loại

M-DM-4

 

Chiếc

2

 

6

Máy báo Gas cầm tay Model:

PORRDZBI

Hãng sản xuất:

SEITRON- Italia

Dải đo:

CH4: 0-

10.000ppm./ LPG: 0-

1.800ppm.

Chiếc

2

 

7

Bàn tạo áp ,Bình chuyển đi

Việt Nam

Từ  

600bar

Chiếc

1

8

Máy siêu âm bề dày DM5E DL;

kèm theo phụ kiện:

 

Trung Quc

 

chiếc

3

9

Thiết bị đo đa khí độc

 

 

 

1

10

Máy kiểm tra khuyết tật kim

loại bằng t tng

INTERFLUX Gmbh IF230K

101379